Beleid

Beleidsverklaring

 

 

Focus en toepassingsgebied van de activiteiten

 

Galvamé houdt zich bezig met de chemische en elektrolytische oppervlaktebehandeling van metalen producten, en met het mechanisch slijpen en polijsten van metalen. In de markt wil zij bekend staan als een goede, betrouwbare partner op het gebied van de oppervlaktebehandeling van metalen, waarop de klant altijd kan rekenen. Naast een goede kwaliteit staat een hoog serviceniveau centraal.

 

De werkzaamheden worden op basis van klantspecificatie uitgevoerd.

 

Klantwensen

 

Binnen ons bedrijfsproces staat de wens van de klant centraal. Deze zorgt er namelijk voor dat onze continuïteit gewaarborgd blijft. De formulering van deze wens is tot stand gekomen door de analyse van de klantcontacten.

 

Deze wens is vertaald in een product- en/ of dienstenpakket welke door onze organisatie wordt geleverd. In het kwaliteitshandboek staat beschreven hoe onze organisatie er voor zorgt dat we hier aan blijven voldoen.

 

Jaarlijks zullen de ervaringen met de klantwensen worden geactualiseerd in een overleg voorafgaand aan de beoordeling van het managementsysteem.

 

Managementsysteem

 

Het managementsysteem van Galvamé bevat de beschrijving van de processen, waarbij de ISO 9001 norm (versie 2008), de ISO 14001 (versie 2004) en de MJA eisen als uitgangspunt zijn genomen.

 

De directie stelt zich verantwoordelijk voor de correcte naleving van het systeem en dat het voldoet aan de wet- en regelgeving en andere onderschreven eisen. De KAM coördinator is belast met het beheer van het managementsysteem. Als lid van het management heeft hij zich ervan overtuigd dat alle medewerkers de doelen van het managementsysteem hebben begrepen en dat zij in staat zijn de benodigde voorschriften uit te voeren.

 

Aan alle medewerkers is opgedragen te voldoen aan wat in het managementsysteem is voorgeschreven. De directie zal volgens een vaste planning de implementatie en werking van het systeem (zoals procedures en werkvoorschriften) beoordelen.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

 

Binnen ons bedrijf staat maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. Wij zoeken in onze bedrijfsvoering naar een goede balans tussen zorg voor de maatschappij, het milieu en de continuïteit van ons bedrijf. 

 

Dit doen wij door in ons beleid en in onze organisatie en bedrijfsproces, invulling te geven aan: behoorlijk bestuur, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieuaspecten, eerlijk handelen, consumentenbelangen, maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling.

 

 

Veiligheid en gezondheid

 

Veiligheid en gezondheid voor onze medewerkers en omwonenden hebben een prominente rol in de bedrijfsvoering. Op operationeel niveau betekent dit dat bij de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk persoonlijk letsel, evenals milieu en materiële schade voorkomen dient te worden. Dit voor zowel eigen medewerkers als voor derden. Bij het nemen van strategische beslissingen is het continu verbeteren van de arbeid- en milieuomstandigheden een belangrijke randvoorwaarde. 

 

Milieu

 

Galvamé streeft ernaar om bij het bedrijfsproces de belasting voor het milieu te minimaliseren. Bij de inkoop van grondstoffen en bedrijfsmiddelen wordt rekening gehouden met de milieu- en energieaspecten. Tijdens het proces wordt zuinig en verantwoord omgegaan met grondstoffen en energie. Maatregelen bij de bron zorgen ervoor dat er zo min mogelijk afval wordt gemaakt. De directie heeft zich tot doel gesteld om de energie-efficiency continue te verbeteren. Galvamé is deelnemer aan de Meerjarenafspraak Energie (MJA).

 

De opslag van en omgang met milieubelastende stoffen, de behandeling van afvalwaterstromen en de opslag en afvoer van afvalstoffen zijn in procedures vastgelegd. Milieuaspecten zijn geïntegreerd in badvoorschriften, werkvoorschriften en productspecifieke werkinstructies. Door het houden van toolboxmeetings is de communicatie van milieuonderwerpen naar alle medewerkers structureel gewaarborgd.

 

Noodzakelijke middelen ter beschikking stellen

 

Bij het beschrijven van de organisatie en het inzichtelijk maken van het bedrijfsproces is beoordeeld of er voldoende middelen (opleiding/ materieel/ infrastructuur) beschikbaar zijn. Tijdens de periodieke review worden wijzigingen hierop aangegeven.

 

Corrigerende, preventieve, en verbeterende maatregelen

 

Iedere medewerker binnen de organisatie heeft het recht en de taak om verbeterpunten binnen de organisatie aan te geven. Dit met als doel het continue verbeteren van de processen en zodoende nog beter aan de klantwensen te voldoen.

 

Doelstellingen

 

Jaarlijks worden tijdens de beoordeling van het managementsysteem jaardoelen geformuleerd en geëvalueerd. Deze worden per proces opgesteld, met de daarbij behorende meetpunten. Deze jaardoelen vormen een levend onderdeel van deze beleidsverklaring.

 

 

 

 

Rotterdam, 28 juni 2016,

 

 

 

R. Gebuijs

Directeur

 

Inloggen

Voer voor beschermde bestanden uw gebruikersnaam en wachtwoord in...